Cửa sổ mở trượt 2 cánh : 2 < DT <= 2,5 m2
645.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 2 cánh: 1,5 < DT <= 2 m2
706.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ 1 cánh mở quay hoăc mở hất ra ngoài : DT <= 0,5 m2
980.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 2 cánh : 1< DT <= 1,5 m2
802.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ mở trượt 3 cánh : 1 < DT <= 1,5 m2
982.000 VNĐ
Có hàng
Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài : 1< DT <= 1,5 m2
960.000 VNĐ
Có hàng
19 đánh giá
Cửa sổ nhựa Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 9 10